20 marca 2019

Przypominamy, że wszystkie e-sprawozdania finansowe podmiotów prowadzących księgi rachunkowe na podstawie ustawy o rachunkowości (czyli tzw. pełną księgowość) muszą być sporządzone najpóźniej do 31 marca, zakładając, że w danym przedsiębiorstwie rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym (dzień bilansowy tych podmiotów przypada na 31 grudnia).

E-sprawozdania finansowe, czyli dokumenty sporządzone w odpowiedniej strukturze logicznej w formacie XML. Sprawozdania te muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych i kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy – wszyscy członkowie tego organu. Zasady te dotyczą również skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Jeśli mają Państwo jakieś pytania lub wątpliwości dotyczące e-sprawozdań, zachęcamy do kontaktu z naszymi konsultantami.